Doelstelling

De naam van onze chinchillavereniging is: The little chinchilla’s. The Little chinchilla’s’ is in het jaar 2001 opgericht, maar is sinds 2005 een feitelijke vereniging geworden.

‘The little chinchilla’s is een chinchillavereniging waar mensen terecht kunnen voor advies en voorlichting op het gebied van gezondheid en welzijn van chinchilla’s. De praktijk wijst namelijk uit dat mensen zo vaak verkeerd of slecht worden geïnformeerd over voeding, verzorging, huisvesting, … dat het tijd werd om hier eens aandacht aan te besteden.

We zijn er om mensen met chinchilla’s te begeleiden in het onderhoud van hun diertjes. We willen ervoor zorgen dat de baasjes al de nodige informatie krijgt om in staat te zijn om zelf betere keuzes te maken voor het welzijn van hun chinchilla’s. Hier worden de dieren uiteindelijk beter van en hun baasjes hebben in veel gevallen meer plezier aan hun chinchilla.

Wij kunnen jullie alle benodigde informatie bezorgen over allerhande vragen, adviezen en goede voorlichting, mede door het uitgeven van een informatieboekje (download hier je informatieboekje). Dit doen we via informatieverstrekking op beurzen en ledendagen.

Belgische chinchillavereniging voor liefhebbers is een groep van vrijwilligers die zich inzet voor het welzijn van de chinchilla’s in België en buitenland.

Daarnaast zorgen wij nog voor vakantieopvang voor onze leden.  Het opvangen, verzorgen, socialiseren en zo mogelijk herplaatsing van chinchilla’s  die door mensen zijn afgestaan en die een nieuwe thuis zoeken wordt ook via onze vereniging gedaan.

Dit kunnen mishandelde, verwaarloosde, gedumpte of zwervende chinchilla’s, maar ook zieke of gewonde dieren die doorgestuurd zijn door Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Indien u nog vragen hebt over lid worden of vrijblijvend eens wil komen kijken, dan kan je ons bereiken via ons e-mailadres: little.chinchilla@telenet.be .
Wij behouden het recht om bepaalde mensen te weigeren als lid en plaatsen van de chinchilla’s.

De naam van onze chinchillavereniging is: The little chinchilla’s. The Little chinchilla’s’ is in het jaar 2001 opgericht, maar is sinds 2005 een feitelijke vereniging geworden. Met het oog om in de toekomst een VZW te worden…

‘The little chinchilla’s is een chinchillavereniging waar mensen terecht kunnen voor advies en voorlichting op het gebied van gezondheid en welzijn van chinchilla’s. De praktijk wijst namelijk uit dat mensen zo vaak verkeerd of slecht worden geïnformeerd over voeding, verzorging, huisvesting, … dat het tijd werd om hier eens aandacht aan te besteden.

We zijn er om mensen met chinchilla’s te begeleiden in het onderhoud van hun diertjes. We willen ervoor zorgen dat de baasjes al de nodige informatie krijgt om in staat te zijn om zelf betere keuzes te maken voor het welzijn van hun chinchilla’s. Hier worden de dieren uiteindelijk beter van en hun baasjes hebben in veel gevallen meer plezier aan hun chinchilla.

Wij kunnen jullie alle benodigde informatie bezorgen over allerhande vragen, adviezen en goede voorlichting, mede door het uitgeven van een informatieboekje. Dit doen we via informatieverstrekking op beurzen en ledendagen.  De algemene vergaderingen voor leden worden meestal op een beurs zelf gedaan.

Belgische chinchillavereniging voor liefhebbers is een groep van vrijwilligers die zich inzet voor het welzijn van de chinchilla’s in België en buitenland.

Daarnaast zorgen wij nog voor vakantieopvang voor onze leden.  Het opvangen, verzorgen, socialiseren en zo mogelijk herplaatsing van chinchilla’s  die door mensen zijn afgestaan en die een nieuwe thuis zoeken wordt ook via onze vereniging gedaan.

Dit kunnen mishandelde, verwaarloosde, gedumpte of zwervende chinchilla’s, maar ook zieke of gewonde dieren die doorgestuurd zijn door Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Indien u nog vragen hebt over lid worden of vrijblijvend eens wil komen kijken, dan kan je ons bereiken via ons e-mailadres: little.chinchilla@telenet.be Of je kunt eens bladeren door onze website: www.little-chinchilla.be
Wij behouden het recht om bepaalde mensen te weigeren als lid en plaatsen van de chinchilla’s.

 

Statuten

ONS TEAM wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:

 

BARRACO CLAUDIO

Oprichter en voorzitter

 Verantwoordelijke voor alles wat rond de vereniging draait

Gsm: (0495)66 77 45

E-mail: little.chinchilla@telenet.be

 

LORENA & INE

Oprichter en ondervoorzitter: Lorena

Secretaris : Ine & Lorena

Verzorgt de boekhouding en bevoegd voor de in- en uitgaven van de feitelijke vereniging.  Maandelijkse bijhouding van de boekhouding.

Beheert ook de financiële middelen op ledendagen en evenementen.

 

RUDY & CARLO & BENJAMIN & ELKE

Public relations en verantwoordelijk evenement regio Gent, hulp bij opbouw- en afbreken van de beurs

 

De “vereniging” draagt de naam “Belgische chinchillavereniging voor liefhebbers – Little chinchilla’s”.   De zetel is gevestigd op adres:  Torenlaan 21, B-3600 Genk

De “vereniging” is opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

 Lidmaatschap

*Elke dierenliefhebber kan als lid toetreden tot de “vereniging”.  Enkel degene die ontbonden zijn geweest van de vereniging hebben geen recht om lid te worden.

*Om deel uit te maken van de vereniging dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  1. het lidgeld jaarlijks betalen;
  2. de statuten van de vereniging aanvaarden.

*Nieuwe leden worden aanvaard met toestemming van de voorzitter

*Ieder lid kan zijn ontslag indienen door middel van een aangetekend schrijven aan de voorzitter of mondeling akkoord. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen echter geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging.    Of

*Opzegging van het lidmaatschap door een lid wordt direct in orde gemaakt (lidgeld wordt de dag zelf nog teruggestort).

*Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de voorzitter ingeschreven in het register van de leden.

*De leden zullen een lidmaatschapsbijdrage moeten betalen, dewelke het bedrag van 50 € niet mag overschrijden.

 Het lidmaatschap eindigt door:

  • Overlijden van het lid.
  • Schriftelijke opzegging door het lid of mondeling akkoord.
  • Opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan onder meer geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Algemene vergaderingen

* De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden.

*De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en meestal op een beurs.  Datum is nooit op voorrand bekend.

*Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.  Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register.

Huishoudelijk reglement

*De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat nadere regels bevat betreffende de rechten en verplichtingen van de leden, alsmede het beheer en de inrichting van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De raad van bestuur

*De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de voorzitter.

*De voorzitter kiest onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris;

*De voorzitter kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de “vereniging” noodzakelijk of dienstig zijn, mits ze niet door de wet of door deze statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn opgedragen;

*De raad van bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen, waarvan de inhoud echter niet mag afwijken van hetgeen in deze statuten is bepaald.  Dit huishoudelijk reglement bevindt zich op het secretariaat ter inzage van alle leden.

Onze vereniging = onze chinchillaopvang

*Bij adoptie van een chinchilla van de vereniging wordt verwacht dat u 3 uren opleiding volgt.  Zoniet, komt u niet in aanmerking.  Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 30€, inclusief infoboekje, gezondheidscontroles en verblijf van uw chinchilla als u op verlof vertrekt.  (leden 14 dgn gratis, daarna 1 euro/chin/dag, niet-leden 40 euro voor 14 dgn, daarna 1 euro/chin/dag).  Indien u niet lid bent van de vereniging kunt u chinchilla niet bij ons laten logeren, noch gecontroleerd zonder bijdrage.

*Als bewijs dat u definitief afstand heeft gedaan van uw chinchilla en om te voorkomen dat u de dieren op een ander manier komt terugvorderen vragen wij u een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen.  Er wordt ook een bedrag van 15 euro/chinchilla gevraagd als u afstand neemt van uw chinchilla(‘s).

*Bij adoptie van een opvangchinchilla wordt er een adoptie aanvraagformulier ingevuld en ondertekend.

*De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel.

Rekeningen

*Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

*De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit :

  • lidmaatschapsbijdragen;
  • de winsten verwezenlijkt door de inrichting
  • de giften;
  • de winsten gerealiseerd door eventuele commerciële activiteiten bedoeld om de vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar maatschappelijk doel te bezorgen.